Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Wie deze website bezoekt of gebruikt, verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen en zal zich door deze gebonden voelen. Creactiv bvba (hierna: ‘Creactiv’) behoudt het recht om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is.

1. DEFINITIE EN TOEGANG TOT DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De notie ‘website’ duidt op elke website, uitgegeven door Creactiv, waarop deze algemene voorwaarden te vinden zijn – en in het bijzonder de website met de URL: www.creactivmarketing.com

Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.

De website kan ook hyperlinks naar andere websites bevatten die derden publiceren. Creactiv is niet aansprakelijk met betrekking tot de inhoud of de rechtmatigheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit dat Creactiv een hyperlink naar een derde website op de website opneemt of toelaat dat een derde op zijn website een hyperlink opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Creactiv de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. INHOUD VAN DE WEBSITE

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud. Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over Creactiv en de diensten die we aanbieden en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot hun persoonlijke informatie en die desgevallend kunnen wijzigen of schrappen. Om toegang te krijgen tot deze private inhoud moet de gebruiker een online registratieprocedure volgen. Hij ontvangt daarbij een login en een wachtwoord die strikt vertrouwelijk zijn. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord en meer bepaald voor elk misbruik hiervan, ongeacht of dit wachtwoord al dan niet vrijwillig werd meegedeeld.

3. UITGEVER VAN DE WEBSITE

De uitgever van de website is Creactiv, Industrieweg 3, 3001 Leuven, BTW BE0849.769.389 – RPM/RPR Leuven.

4. VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD

Creactiv heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd volgens de regels van de kunst, doch kan Creactiv de juistheid van alle informatie op haar website niet garanderen.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die aan Creactiv – of aan de andere entiteiten waarmee Creactiv een licentie voor het gebruik ervan is overeengekomen- toebehoren.

Creactiv staat u echter steeds toe deze website te gebruiken, de informatie te raadplegen en te kopiëren in uw persoonlijk, privaat en exclusief belang. De ontwerpen en projecten, zoals op de website vermeld, blijven echter steeds het eigendom van Creactiv en mogen niet gebruikt, gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Creactiv.

6. TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTSCOLLEGES

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Leuven bevoegd

PRIVACYBELEID VAN CREACTIV

GEBRUIK EN BEWARING VAN DE GEGEVENS

Bij elk bezoek aan onze website bewaart onze webserver de volgende informatie: uw IP-adres en de informatie die u ons vrijwillig verstrekt zoals uw postadres, telefoonnummer, e-mailadres…

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING OF SCHRAPPING VAN UW GEGEVENS

U geniet gelijk wanneer van het recht na te gaan welke gegevens wij beschikken over u, evenals van het recht ze te verbeteren, bij te werken of te doen schrappen.

VEILIGHEID

Wanneer we uw gegevens op onze website doorsturen of ontvangen, maken wij steeds gebruik van de coderingstechnologieën die als de industriële normen binnen de IT-sector worden erkend. We maken ons sterk dat we alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen hebben om u te beschermen tegen het verlies, het misbruik of het wijzigen van de informatie die we op onze website ontvangen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Door deze website te bezoeken, gaat u er automatisch mee akkoord dat Creactiv cookies op uw pc installeert waarmee zij informatie kan verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein bestand dat in uw pc wordt geplaatst en beheerd door de website die de cookie heeft geïnstalleerd. Cookies maken het mogelijk uw pc onmiddellijk te herkennen bij uw volgende bezoek aan dezelfde website.

Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken.

Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

WAARTOE DIENEN COOKIES?

Cookies maken het mogelijk het bezoek aan de website te personaliseren, bijvoorbeeld:

  • door de relevante navigatieparameters te tonen;
  • door de voorkeuren van de bezoekers te onthouden;
  • door de ervaring van de gebruiker van de website algemeen te verbeteren.

WAAROM GEBRUIKT CREACTIV COOKIES?

Het gebruik van cookies door Creactiv is beperkt tot de volgende doelstellingen:

  • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder meer door te vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
  • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. De cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt. Het doel bestaat erin statistische informatie te verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.

Via de parameters van uw browser kunt u cookies weigeren en aldus hun installatie op uw harde schijf voorkomen. In dit geval kan Creactiv de optimale werking van de website niet onder alle omstandigheden garanderen.

HOE KUNT U ONZE ONDERNEMING CONTACTEREN IN VERBAND MET DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER?

Wenst u te reageren op een van de bovenstaande praktijken, dan kunt u contact met ons opnemen:

  • via e-mail: info@creactivmarketing.com
  • per brief naar bovenstaand adres
  • telefonisch: +32 472 33 64 98

Bezorgt u ons uw postadres via de website, dan krijgt u enkel de informatie die u hebt gevraagd, op het adres dat u ons zult hebben bezorgd. Bent u van mening dat onze website ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals beschreven, niet in acht neemt, dan kunt u contact opnemen met Creactiv (via e-mail naar info@creactivmarketing.com of per brief naar het adres: Industrieweg 3, BE-3001 Heverlee) of met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.: 02/274.48.00 – commission@privacycommission.be).